Przeskocz do treści

ZAJĘCIA

Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż mi, a zapamiętam,
pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

W naszym Przedszkolu podejmujemy działania zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego, którą uszczegóławia wybrany na ten rok program wychowania przedszkolnego "Nasze Przedszkole" autorstwa Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej i Renaty Paździo wydany przez Grupę MAC S.A.
Uwzględnia on potrzeby edukacyjne i wychowawcze dzieci rozwijających się w sposób harmonijny oraz tych które potrzebują szczególnego wsparcia. Stawia dziecko i jego potrzeby w samym centrum oddziaływań nauczyciela. Program ten zwraca także uwagę na wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka, kształtowanie jego myślenia problemowego, współpracę w grupie i rozwijanie samodzielności. Uwypukla on rozwijanie kompetencji społecznych:
- nabywanie przez dziecko wiedzy o sobie
- rozpoznawanie i nazywanie swoich stanów emocjonalnych
- umiejętne pokonywanie trudności, radzenie sobie z porażkami i stresem
- podejmowanie ryzyka
- budowanie poczucia własnej wartości
- przewidywanie konsekwencji swoich działań
- poszerzanie wiadomości o swojej rodzinie
- akceptowanie równości wszystkich ludzi
- pomaganie innym i przyjmowanie pomocy
- przestrzeganie zasad współżycia w grupie
- budowanie poczucia bycia członkiem grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej

Jesteśmy przedszkolem katolickim i nasze działania zmierzają do tego, by rozmowy o Panu Bogu i Jego niezmierzonej miłości, modlitwa, umiejętność dostrzegania Jego Czuwającej Opatrzności w naszej codzienności kształtowały wiarę i postawy dzieci i – mamy nadzieję – całych Rodzin. Często wielbimy Pana Boga radosnym śpiewem i spontanicznymi pląsami na Jego chwałę. Każdego dnia życzymy sobie „Szczęść Boże” i dziękujemy Panu Bogu za Jego niezliczone dobrodziejstwa poprzez modlitwę poranną, błogosławienie Go za codzienne pyszne posiłki i uwielbiane w codziennych i wyjątkowych dniach.

We wszystkich grupach wiekowych prowadzone są zajęcia z języka angielskiego i katecheza.

Dla chętnych dzieci organizujemy zajęcia: sportowe ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej, tańca towarzyskiego, akrobatyki i kółka rozwijające zainteresowania.

Dla dzieci potrzebujących specjalistycznej opieki organizowane są zajęcia: rewalidacyjne, logopedyczne, psychologiczne, integracji sensorycznej, fizjoterapii, korekcyjno-kompensacyjne.

Zapraszamy do poznawania szczególnych wydarzeń z życia naszego Przedszkola /Aktualności/.